Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti GARP CB, S.R.O. se sídlem Brigádnická 734, Bakov nad Jizerou, 29401

identifikační číslo: 06516785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 283498

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“)
obchodní společnosti GARP CB, s.r.o., se sídlem Brigádnická 734,
Bakov nad Jizerou, 29401, identifikační číslo: 06516785, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka C 283498 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „KUPNÍ SMLOUVA“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „KUPUJÍCÍ“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné
na internetové adrese www.pivogarp.cz (dále jen „WEBOVÁ
STRÁNKA“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU“).

1.2. Obchodní podmínky se NEVZTAHUJÍ NA PŘÍPADY, kdy osoba, která
má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou
osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v
kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost
před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce
může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze
svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „UŽIVATELSKÝ ÚČET“). V
případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může
kupující provádět objednávání zboží též bez registrace
přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží
je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským
jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského
účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského
účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v
případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden
kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní
obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to
včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech
spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový
formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář
obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“
kupující do elektronického nákupního košíku webového
rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném
způsobu doručení objednávaného zboží.

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako „OBJEDNÁVKA“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu
umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího,
který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní
cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní
strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti
objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové
stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „ELEKTRONICKÁ ADRESA KUPUJÍCÍHO“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru
objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct
dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká
doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce
nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou
adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant
objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy
a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací
kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na
dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu
při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž
tyto náklady se neliší od základní sazby.

4) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží
dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Brigádnická
734, Bakov nad Jizerou, 29401;

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v
objednávce;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží
ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou
obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních
podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku
je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření
kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat
kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany
kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8),
požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím
kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno
obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající
ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z
přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické
podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž
může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím,

5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu
vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,5.1.1.

5.1.7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném
nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ,
kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode
dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí
větě.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na
adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování
odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních
podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v
textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních
podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních
podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím
či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn
kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

6) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na
místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen
převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno
zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv
závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného
plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při
převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,
že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku
nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí
u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla
nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající
míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má
se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího
na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované
zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností
prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.

8) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní
smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: http://www.coi.cz [2]

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě
živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „NAŘÍZENÍ GDPR“)
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro
účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě
a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního DOKUMENTU [3].

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.2. Společnost GARP CB, s.r.o. nezasílá registrovaným
zákazníkům obchodní sdělení ani reklamní emaily.

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho
počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné
provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může
kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11) DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,
zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena
poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní
adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné
okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou
oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je
odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro
odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo
adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo
které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu
elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či
uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové
stránce prodávajícího.

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a
doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování
Brigádnická 734, Bakov nad Jizerou, 29401, adresa elektronické pošty
info@pivogarp.cz, telefon +420 724049837.

V Bakově nad Jizerou dne 22.11.2018

Lubomír Kubec, GARP CB, s.r.o.