GDPR


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V GARP CB, S.R.O.

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB, s.r.o., se sídlem Brigádnická 734, Bakov nad Jizerou, 29401,
IČO: 06515785, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, spisová značka C
283498 (dále jen „GARP CB“) tímto jako správce osobních údajů
informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v
souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen
„Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás
prioritou. GARP CB proto přijalo odpovídající technická a
organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování
osobních údajů. Zaměstnanci GARP CB jsou vázáni povinností
mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup zaměstnanců k
osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich
práci.

GARP CB Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v
nejrůznějších souvislostech. Poskytnuté osobní údaje
zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž
souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE GARP CB ŘÍDÍ ZEJMÉNA TĚMITO
ZÁSADAMI:

a. GARP CB provádí zpracování osobních údajů otevřeným
způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají
právní předpisy.

b. GARP CB v rámci zpracování osobních údajů postupuje
spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah
zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že
zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní
účel nezbytné.

c. GARP CB vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných
informací (text musí být stručný, výstižný,
pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly
informace pro vás pochopitelné.

d. GARP CB dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech,
zejména na právu na zachování lidské
důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistil
integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. GARP CB zpracovává osobní údaje vždy na základě
příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

f. GARP CB zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data,
která pravidelně aktualizuje.

g. GARP CB uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k
naplnění účelu zpracování.

h. GARP CB zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak,
že používá standardizované postupy,
vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení
osobních údajů včetně šifrování a
pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti,
integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. GARP CB provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení
účinnosti zavedených technických a
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

j. GARP CB provádí záznamy o činnostech zpracování a plní
informační povinnost vůči subjektům údajů.

k. GARP CB umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

CO OPRAVŇUJE GARP CB KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

GARP CB je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě
alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

PLNĚNÍ SMLOUVY. Nejčastějším právním základem pro
shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření
smlouvy. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní
údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.

SPLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ. Zpracováváme Vašich osobních
údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s
daňovými a jinými právními předpisy.

_Souhlas._ V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje
i na základě Vámi předem svobodně
uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním
newsletterů a informování o aktivitách a
plánech GARP CB, publikaci tiskovin a materiálů zejména z důvodu
reference. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv
odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách.
Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování
Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

_Oprávněné zájmy Společnosti._ Vaše osobní údaje jsme
oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů.
Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti
našeho webu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních
údajů se můžete obracet na GARP CB prostřednictvím
info@pivogarp.cz, a to včetně odhlášení se z databáze, odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

identifikační údaje Klienta, zejména jméno, příjmení, adresa,
telefonní spojení, email, u fyzické osoby podnikající a právnické
společnosti dále její obchodní firma, identifikační číslo,
daňové identifikační číslo.

GARP CB ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJŮ UVEDENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍM
ODSTAVCI Z TITULU PLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ
SPRÁVCE A NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PRO TYTO ÚČELY:

a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je
nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro
GARP CB ze smluvního vztahu s Klientem (např. objednání služeb..).
GARP CB zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání
smluvního vztahu. Poskytnutí těchto osobních údajů (jméno,
příjmení, adresa, IČO, DIČ atd.) je nevyhnutelné k tomu, abychom
mohli se zákazníkem uzavřít smlouvu, a v případě, že nám
osobní údaje neposkytnete, poté s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít.

b. Oprávněný zájem GARP CB – zpracování osobních údajů je pro
tento účel nezbytné pro řešení sporů s Klientem a ochrana a
domáhání se práv GARP CB, správa a vymáhání pohledávek, a to v
rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. GARP CB
zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního
vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a
povinností na základě daného smluvního vztahu.

c. Splnění povinností stanovených právními předpisy –
zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho
důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně
závazný právní předpis – jedná se zejména o tyto předpisy:
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

GARP CB zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu
stanoveném příslušným právním předpisem.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu
nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování
osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností
se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě
zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu
po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí
této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména
souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou
obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z
důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje
zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho
skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo
smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného
plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu
nároků GARP CB).

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od
subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB zpracovává osobní údaje subjektů automatickými i
manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM,
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GARP CB může ke zpracování osobních údajů používat
důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s
nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech
vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou
úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní
údaje pouze podle pokynů GARP CB a nejsou oprávněni je použít pro
své vlastní účely.

GARP CB zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo
prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění
technických, organizačních a personálních opatření, které
povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů
subjektů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení
používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá
anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí
cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich
fungování. GARP CB nesbírá prostřednictvím funkčních cookies
žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření
profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným
způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné
uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo
uplatnění smlouvy mezi vámi a GARP CB; je povoleno právem
použitelným pro GARP CB za předpokladu, že stanoví odpovídající
opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů;
nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

PRÁVO PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM – subjekt je oprávněn
požádat GARP CB o přístup ke svým osobním údajům,
zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů
obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních
údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem),
případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich
zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho
využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto
zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je
zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci,
případně kategoriích příjemců osobních údajů,

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS – V případě, že osobní údaje subjektu
zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt
právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu
info@pivogarp.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním.
Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních
údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v
souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo
plnění právní povinnosti.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Subjekt je oprávněn vznést
námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování
osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění
těchto osobních údajů. GARP CB je v takovém případě povinna bez
zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Požádá-li subjekt GARP
CB, předá GARP CB osobní údaje subjektu přímo jinému správci,
anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – Subjekt je oprávněn v případě
porušení povinností GARP CB týkajících se shromažďování nebo
zpracovávání těchto osobních údajů žádat GARP CB, aby mu
poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového
jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady
omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly
zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které
je GARP CB povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních
předpisů). GARP CB je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy
subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění
nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou
součinnost a vysvětlení.

MÁTE PRÁVO NA VÝMAZ Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z
těchto důvodů:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány
– odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje
zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod
prozpracování
– vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování
– osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.